Registreren van eendomeinnaam, let op dezejuridischezaken

Eigen onderneming starten? Regel je juridische zaken!
October 25, 2019
Bedrijf verkopen of aankopen? Schakel een ondernemingsrecht advocaat in!
August 26, 2020
Show all

Om een ​​domeinnaamteregistreren, moet je de juridischeaspectenervanbegrijpenen om dittedoen, moet je jezelfvertrouwdmaken met de regels envoorschriften over domeinnamen. Vanwege de groterol die domeinnamenspelenbij online transacties, moet je op de hoogtezijn van alle nuances van de domeinnaamindustrie. Daarommoet je leren over de verschillendeprocessen die aan de gang zijn, die de basis vormenvoor de domeinnaamregistratie.

Wat je moetweten over domeinnaamregistratie?

Voordat je eendomeinnaamregistreert, moet je altijd op dezejuridischekwestiesletten. Door aandachtaandezedingentebesteden, kun je ervoorzorgendat je allebenodigde service van de aanbieder van uwdomeinnaamgaatkrijgen. Je moeterrekening mee houdendatwanneer je eendomeinnaamregistreert, je bepaaldenormenenwettenmoetvolgen om de integriteit van je naam tebehouden. Het is dus van essentieelbelangdat je op dezedingen let om jezelfen de goodwill van uwbedrijftebeschermen.

Domeinnaamvastleggen

Erzijnveel online bedrijven die domeinnamenvastleggenen je kunteenvoudigeendomeinnaamregistreren door ze de details tegevenzoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiekadresen de naam van de eigenaar van de domeinnaam. Deze sites vragen je normaalgesproken om een ​​vasteprijstebetalenvoordat ze je de domeinnaamgeven. Daarommoet je ervoorzorgendat je het juistebedragbetaaltvoordat je de domeinnaamkrijgt. De domeinregistratie is niet zo complex.

Controle

Als je de details van de registratie van eendomeinnaam wilt controleren, kunt je eerst de website van de SIDN bezoeken, waar de officiële website wordtonderhouden. Deze website heefteenlijst met domeinen in verschillendecategorieën, waaronderresidentieel, zakelijk, commercieel, publiek, non-profit, overheid, persoonlijk, enzovoort. Hierheb je echterniet zo heel veel mee tedoen. Vul de domeinnaam in encontroleer het.

Comments are closed.